Hydrogenative Depolymerization of Nylons

J. Am. Chem. Soc. 142 (33), 14267–14275, 2020